Son Dakika Haberler

ÇİFTLİK KÖYÜ KANALİZASYON YAPIM İŞİ İHALESİ

ÇİFTLİK KÖYÜ KANALİZASYON YAPIM İŞİ İHALESİ
Okunma : 1.554 Kere okundu Yorum Yap
Adıyaman Tut Köylere Hizmet Götürme Birliğince, 2016 Yılı KÖYDES Programı kapsamında Çiftlik Köyü Kanalizasyon Yapım işi, İçişleri Bakanlığı’nın 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı  Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İHALE İLANI
TUT KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Adıyaman Tut Köylere Hizmet Götürme Birliğince, 2016 Yılı KÖYDES Programı kapsamında Çiftlik Köyü Kanalizasyon Yapım işi, İçişleri Bakanlığı’nın 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı  Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
1-İdarenin
a) Adı
b) Adresi
: Tut Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
: Tut İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği; Tut/Adıyaman
c) Telefon ve faks numarası
:  0.416 4412233
d) Elektronik posta adresi(varsa)
: –
2-İhale konusu yapım işinin
a) İşin Adı
: Çiftlik Köyü Kanalizasyon Yapım İşi.
b) Niteliği, türü, miktarı
: 1.574 metre 200 mm Anma çaplı SN 8 koruge kanalizasyon borusu ile şebeke hatlarının döşenmesi, 36 Adet Muayene Bacası  ve 1 adet 1.000 kişilik Foseptik inşaatı yapım işi
c) Yapılacağı yer
: Tut İlçesi Çiftlik Köyü
d) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 İş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
e) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: İhale, Tut Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
b) Tarihi ve saati
: 17.06.2016 – Saat 10.00 da.
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi.
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ve Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. İhale dökümanında yer alan idari şartnamenin 10’uncu maddesini (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname verecektir.
4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7-İhale Konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz ve kısmi teklif verilemez.
4.1.8-İhale Dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9-Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
4.1.10-İhale tarihi itibariyle geriye dönük 30 (Otuz) Takvim günü içerisinde alınmış Sigorta Borcu olmadığını belirtir SGK yazısı.
4.1.11- İhale tarihi itibariyle geriye dönük 30 (Otuz) Takvim günü içerisinde alınmış Vergi Borcu olmadığını belirtir Vergi Dairesi yazısı.
4.1.12- İhale tarihi itibariyle geriye dönük 30 (Otuz) Takvim günü içerisinde alınmış İcralı olmadığına dair icra yazısı.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır. İsteklinin, iş ortaklığı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirleri eşit oranda dikkate alınır.
4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1- İş deneyim belgeleri ; İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen en az %70 oranında denetlendiği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur. İş deneyim belgesi inşaat yapım işi iş deneyim belgesi olacaktır.
4.3.2-Yapım işine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi olmak zorundadırlar. Bu kişiler idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini vermek zorundadır.
4.4-Aşağıdaki sayı ve nitelikteki teknik personelin iş süresince inşaat mahallinde bulunduracağına dair  teknik personel taahhütnamesi vermesi gerekir.
 4.4.1-İSTENEN TEKNİK PERSONEL                                                              MİKTARI
      1- İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi                                                       1 Adet
4.4.2- Bu ihalede benzer iş olarak; İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi veya benzeri iş bitirme belgesi kabul edilecektir.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Tut İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosu /Tut adresinde görülebilir ve 250,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Tut Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale edilen istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olacaktır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. İş yapılacak yeri gördüklerini belirten idareden alınmış iş yeri görme belgesi.
13.Söz konusu işin ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale kanunu ile 4734 sayılı kamu ihale kanununa Tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
14. İhale Komisyonu teklifleri yeterli görmediği taktirde açık eksiltme suretiyle ihaleye devam edebilir.
15.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Edilmesi Gereken Tarih: 09/06/2016 den 17/06/2016 ‘e kadardır.
                                 İLAN OLUNUR

İDARE YETKİLİSİ

Mehmet AKSU
Tut Kaymakamı
Birlik Başkanı