Son Dakika Haberler

1846 YILI  TUT TARİHİ

1846 YILI  TUT TARİHİ
Okunma : 2.052 Kere okundu Yorum Yap

 

Bu güzel çalışması için değerli bilim adamı Doç. Dr. Seydi Vakkas Toprak Bey ve Adıyaman Üniversitesi’ne  Teşekkür ederiz.

Bu önemli kaynak yayım tarihinden itibaren Tut ile ilgili, benim özel arşivimde bulunmasına rağmen, tüm kaynaklar toplu halde yayınlanırsa yani kitap haline getirilirse bir anlam kazanır düşüncesi ile önem verdiğim kaynaklardan birisi; Besni 1846 Tarihli Bir Kefaret Defterine Göre Nüfus ve Sosyal Hayat Yrd. Doç. Seydi Vakkas Toprak atlı eser, Hemşeri ve adaş diğer TutHaber sayfasında  yayınlandığı için artık gizliliğini yitirdiğinden bizde Tut Haber sitesi  olarak yayınlıyoruz. Sadece Tut’ la ilgili bölümler yorumsuz aktarılmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için yayının tüm metninden faydalana bilir

Mahmut Arslantaş.

 

 

 1. KEFÂLET KAVRAMI
 2. Kefâletin Anlamı ve Mahiyeti

 

 

Sözlük anlamı “bir şeyi bir şeye eklemek, katmak, bitiştirmek” olan kefâlet kelimesi, fıkıh terimi olarak “bir hakkın güvenceye bağlanması amacıyla, bir kimsenin, asıl borçlunun alacaklı karşısındaki sorumluluğuna katılması veya birinin teslimini üstlenmesi anlamında kullanılmıştır. Kefil olmak, genel olarak birinin sorumluluğunu veya biri adına sorumluluğu üstlenmeyi ifade eder. Kefil kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de95 ve hadislerde de geçmektedir. Mecelle’de96 ise kefâlet kavramı “bir şeyin mütâlebesi hakkında zimmeti zimmete zammetmek” ibaresiyle ifade edilmiştir97.

Kefâlet, mala karşı olabildiği gibi şahsa karşı da olabilmektedir. Literatürde mala karşı kefâlet el-kefâle bi’l-mâl, şahsa karşı kefâlet de el-kefâle bi’n-nefs olarak geçmektedir. Mala kefil  olmak, bir malın ödenmesini taahhüt etmek demektir. Buna borca kefâlet de denilir. Şahsa kefâlet ise bir kimsenin şahsına ke l olmak demektir. Şahsa ke l olmak, ke l olunan kişinin alacaklıya teslimini veya mah- kemede hazır bulundurulmasını gerektirir98. Şemseddin Sami, kefâlet-i bi’n-nefs terimini “nefsine ke l olma, yani bir adamın şahsı taleb olundukda bulunup ver- mek taahhüdü” ibaresiyle tarif etmiştir99. Beyzavî, mala kefâleti “biri üzerindeki borcu üstlenmek”, şahsa kefâleti de “gelmesi gereken birini veya iadesi bir malî külfeti gerektiren muayyen bir şeyi getirmeyi üstlenmek” olarak izah etmiştir. Mala ve şahsa kefâletin şartları ve uygulanması konusunda İslam mezhepleri ara- sında görüş farklılıkları vardır100.

Şahsa kefâletin caiz olduğunu savunanlar Kur’ân, hadis ve İslam tarihindeki uygulamaları kanıt olarak kabul etmişlerdir. Mezheplerin bir kısmı, oğullarının Mısır’a erzak almaya gidecekleri vakit, yanlarında küçük kardeşleri Bünyamin’i de götürmek istemeleri üzerine Hz. Yakub’un, onlardan küçük oğlunu geri geti- receklerine dair sağlam bir söz istemesiyle ilgili Kur’ân-ı Kerim’de geçen ayetle- ri101 ve bazı hadisleri şahsa kefâlete kanıt olarak kabul etmişlerdir. Önemli hadis kitapları olan Tirmizi ve İbn-i Mace’de geçen “keflin sorumlu olduğu şeyi taz- min edeceğini” ifade eden bir hadis ile Ebu Hureyre’den rivayet edilen “töhmet (itham, zan) altında bulunan birinden Hz. Peygamberin teminat ve ihtiyat olsun diye ke l aldığını” belirten bir hadisi Hanefî, Maliki ve Hanbeli fıkıhçılar delil olarak kabul etmişlerdir. Yine Hz. Ömer ve Hz. Ali arasındaki bir dava nedeniyle Ümmü Gülsüm’ün Hz. Ali’nin şahsına (nefsine) ke l olduğu bir olayı tarihi kanıt olarak ileri sürülmüştür. Hane hukukçulardan Serahsî ise Kadı Şureyh’in “bir başkasının şahsına ke l olan oğlunu, bu taahhüdünü yerine getirmediği için hap- settiğini, daha sonra davalı bulunup getirilince oğlunu serbest bıraktığını” şahsa kefâletin sahih olduğuna delil olarak gösterdiği bilinmektedir. Eğer şahsa kefâlet dine uygun olmasaydı, bu taahhüdü yerine getirmeyenin hapsedilmemesi gere- kirdi. Şahsa kefâletin caiz olduğunu söyleyen İslam hukukçuları, bu tür kefâlete, mala kefâletten daha çok başvurulduğunu belirtmişlerdir. Haklarını koruma ba- kımından insanların nefse kefâlet uygulamasına ihtiyaç duyduğunu, dolayısıyla nefse kefâletin insanların yararına olduğunu vurgulayan İslâm hukukçuları bu tür kefâletin caiz olduğunu savunmuşlardır102.

Şahsa kefâletin caiz olmadığını söyleyenler ise İmam Şa i ve Zahirilerdir. İmam Şafîi’ye göre, hür bir insanın başkasının tasarrufu altına girmesi caiz olma-dığından, şahsa kefâlette, ke l, borçlu veya sanık üzerinde velayet hakkına sahip olmadığı için, onu teslime güç yetiremeyebilir. Güç yetirilemeyen bir şeye de kefâletin sahih olmadığını, dolayısıyla bunun havadaki kuşa ke l olmak gibi bir şey olduğunu söyleyerek şahsa kefâleti kabul etmemiştir. Buna rağmen Şa ilerce keflin, borçlu veya sanığın yerini alacaklıya göstermesi, ikisinin arasını düzelt- mesi veya hâkimin tayin edeceği memurların yardımıyla borçlu veya sanığı tes- lim etmesi şeklinde olabilecek şahsa kefâlet uygun görülmüştür. İmam Şafi’nin kefâlete karşı olan görüşüne rağmen, mezhebin temel ve muteber fıkıh kitapların- da şahsa kefâletin caiz olduğu ifade edilmiştir103.

Ancak İslam hukukçuları şahsa kefâletle ilgili olarak had ve kısas gerektiren suçlulara ke l olma durumunda, kefil olunan şahsın teslim edilememesi halinde, cezanın ke le uygulanamayacağı hususunda hem kirdirler104. Nefse kefil olan kişinin yüklendiği sorumluluğu yerine getirmemesinde bir kusuru varsa, teslim edilmesi gereken şahıs getirilinceye veya yakalanıncaya kadar kefilin hapsedil- mesi yoluna gidildiği anlaşılmaktadır.

Çalışmamıza konu olan Besni Kefâlet Defteri’nin de içinde bulunduğu asayiş ve güvenliğin temini amacıyla uygulanan kefâlet çeşidi el-kefâle bi’n-nefs veya kefâlet-i nefsiyye olarak tanımlanan şahsa kefâlettir. Bu kefâlet türünde; bir veya birden çok konuda, şahısın bizzat kendisinin ve kendisine ke l olunan şahısla- rın, yerine getirmeye söz verdiği şeyleri yerine getireceğine veya yapılmaması istenen şeyleri yapmayacağına dair söz vermesi ve taahhütte bulunması şarttır

 

 1. Kırsal Nüfus

Çalışmamıza esas aldığımız kefâlet defteri tanzim edilirken Besni kazası sı- nırlarında yaşayan kırsal nüfus iki farklı kategoride kayıt altına alınmıştır. Bu kategorilerden ilki nahiye ve köylerde yaşayan ahali, ikincisi konargöçer aşi- retlerdir. İlk önce nahiyeler ve nahiyelere bağlı köyler ahalisi ke le bağlanmış, ardından konargöçerler de bir nahiye olarak köyleriyle birlikte kayıt altına alınmışlardır. Ancak deftere kaydedilen konargöçerlerin iskân edilmiş gruplar olduğu anlaşılmaktadır. Tamamen göçebe hayat süren aşiretler ve gruplar kefâlet kaydı altına alınmamışlardır. Nitekim XIX. yüzyıl ortalarında kaza dahilinde çok sayı- da göçebe topluluk yaşarken sadece Hevîdî Aşireti kefâlet kaydı altına alınmıştır. Bu aşiretin de iskân edildiği köyler bellidir. Aşiret mensupları yerleştirildikleri mıntıkada yaylaklar ve kışlaklar arasında yarı göçebe yaşam sürmekteydiler. Ni- tekim kayıt altına alınanlar Hevîdî Nahiyesi’ne bağlı köylerin ahalileri olarak deftere yazılmışlardır.

1846 yılında Besni kazasına bağlı beş nahiye ve bu nahiyelere bağlı 95 köy bulunmaktaydı. Bu nahiye ve köylerde ke le bağlanan şahıs sayısı ise 3.633’tür. Nahiyeler, nahiyelere bağlı köyler, buralarda yaşayan ve ke le bağlanan hane reisi sayıları ile toplam nüfusları aşağıdaki tablolarda açık olarak görülebilmektedir.

 1. Tut Arniç [Erence] Nahiyesi

Besni kazasına bağlı olan Tut Arniç [Erence] nahiyesinde, 1846 yılında yapılan kefâlet yoklaması sırasında 14 köy kayda geçirilmiştir. Bu köyler ahalisin- den 578 hane kefâlet kaydı altına alınmıştır. Buna göre Tut Nahiyesi dahilinde 1846 yılında yaşayan nüfusun toplamı yaklaşık olarak 3.179 kişi civarındaydı.

 

 1. Besni Kazasına Bağlı Nahiye ve Köylerdeki Esnaf Kolları

Besni’ye bağlı köy ve nahiyelerin insanları kefilleriyle birlikte kefâlet defterine kaydedilirken genel olarak bilindikleri isim, lakap veya babalarının adlarıyla birlikte yazılmışlardır. Şehirde olduğu gibi, kırsal kesimde, ön ad olarak yaptığı mesleğin ismi yazılan kişi sayısı oldukça sınırlı olduğu için, köy ve nahiye insanlarının mesleklerini defter kayıtlarından tam olarak tespit etmek mümkün olmamıştır. Defterdeki sınırlı verilerden istifade ederek kırsal kesimde yaşayan insanların iş ve mesleklerini tespit etmeye çalıştık. İlk olarak köy ve nahiyelerde oturan insanların tarım ve hayvancılığın yanı sıra bağ ve bahçe işleriyle meşgul olduklarını göz önünde tuttuk. Nitekim defterde tarım ve hayvancılıkla il- gili uğraşılar olan çiftçilik, rençberlik ve nahırcılık gibi işlerle ilgili kelimelerin bazı şahısların isimlerinden önce deftere kaydedilmiş olduğu görülmüştür. Bu tür bilgiler köy ve nahiyelerde yaşayan insanların mesleklerini tespit etmemizde yol gösterici olmuştur. Kırsal kesimde yaşayan göçebelerin meslekleriyle ilgili defterde herhangi bir işaret olmasa da, konargöçerlerin yoğunlukla hayvancılıkla uğraştıkları bilinen bir gerçektir. İncelediğimiz defterdeki veriler ışığında, nahiye ve köylerde yaşayan insanların meslekleriyle ilgili olarak aşağıdaki tablolar hazırlanmıştır.

Çalışmamıza temel teşkil eden defterin kayıtları ışığında Tut-Arniç (Erence) Nahiyesi’ne bağlı yerleşim yerlerinde yaşayan nüfusun önemli bir kısmının cullâhlık yapmakta olduğu anlaşılmaktadır. Tabii, meslekleri deftere kaydedilmemiş olan kişilerin sayısının oldukça fazla miktarda olduğunu da hesaba katmak gerekmektedir. Nahiyedeki iş ve sanat erbabının dörtte üçünden fazlası cullâhtı. Bunun yanında rençberlik, köşkerlik, demircilik, berberlik, abacılık, tuzculuk ve çobanlıkla geçimini sağlayanlar da vardı

Besni Kazasının Kırsal Kesimindeki Esnaf Kolları

1846 tarihinde Besni’de tanzim edilmiş olan elimizdeki kefâlet defterinin verdiği veriler, Besni’nin kırsal kesiminde yaşayan insanların büyük kısmının çiftçilik ve rençberlik işlerini yaparak geçimlerini sağladığını ortaya koymuştur. Kayıtlara göre Tut nahiyesinde cullâhlık mesleği en çok tercih edilen iş koluydu. Bu nahiyedeki 54 meslek sahibinin 46’sı cullâhlık yapmaktaydı. Bu işlerin dışında köşkerlik, demircilik, değirmencilik, neccarlık, çulculuk, abacılık, ber- berlik ve hallaçlıkla da geçimlerinin sağlayanlar vardı. İncelediğimiz defterden elde edilen verilere göre Besni’ye bağlı nahiye ve köylerde icra edilen meslekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Yukarıda 54 meslek sahibi belirtilmiş oysa aşağıda ki taploya göre 69 meslek sahibi bulunmaktadır. Hata tamamen yazara aittir. Mahmut Arslantaş)

 

 1. Tut Arniç [EreniçErence] Nahiyesi ve Köylerinde Kefile Bağlanan Şahısların Listesi

1- Salah Kö ;

İmam Molla Hasan bin Abdulgani. Kefîli: Muhtâr-ı evvel Mehmed bin Darrıcı.
Mustafa bin Hasta. Kefîli: Köşker Mehmed.
Karındaşı Molla Ali. Kefîli: Karındaşı.
Köşker Mehmed bin Ahmed. Kefîli: Molla Hasan.
Oğlu Kadir. Kefîli: Babası.
Karındaşı Abdullah. Kefîli: Karındaşı.
Nasır bin Cuma. Kefîli: Kertli Ahmed.
Oğlu Cuma. Kefîli: Babası.
Kertli Ahmed bin Mehmed. Kefîli: Mustafa bin Hasta.
Abo bin Koca oğlu. Kefîli: Mehmed bin Ahî.
Karındaşı Ahmed. Kefîli: Karındaşı.
Mehmed bin Ahî. Kefîli: Mehmed bin Ahmed.
Hüseyin bin Bölükbaşı. Kefîli: Ahmed bin Çerçi.
Oğlu Aziz. Kefîli: Babası.
Ahmed bin Çerçi. Kefîli: Mehmed bin Darıcı.
Mehmed bin Darıcı oğlu. Kefîli: Muhtâr-ı sânî  Nasır bin Cuma.
Karındaşı Hüseyin. Kefîli: Karındaşı.
Mehmed bin Hasok. Kefîli: Ali bin Ahurî.
Ali bin Ahurî. Kefîli: Kolo bin Hasta.
Kolo bin Hasta. Kefîli: Hüseyin bin Bekdaş.
Oğlu Gaffâr. Kefîli: Babası.
Mehmed bin Kılınç. Kefîli: Ahmed bin Çerçi.
Kürt Ömer Emin. Kefîli: Kolo bin Hasta.
Karındaşı Mehmed. Kefîli: Karındaşı.
Hüseyin bin Emin Kahya. Kefîli: Mehmed bin Kılınç.
Oğlu Molla Hıdır. Kefîli: Babası.
Abdulgaffâr bin Hasok. Kefîli: Hüseyin bin Hasok.
Hüseyin bin Hasok. Kefîli: Ali bin Ahurî.
Oğlu Hüseyin. Kefîli: Babası.
Mehmed bin Kenberli. Kefîli: İmâm Molla Hasan.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Hasan bin Ahmed Küçük. Kefîli: Hasan bin Mehmed.

 1. Meryem Uşağı Köyü;

Ali bin Kabır Monık. Kefîli: Ahmed bin Deli Ali.
Ahmed bin Deli Ali. Kefîli: İsmail bin Hançerli.
Oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Aylaz. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Ali. Kefîli: Babası.
İsmail bin Hançerli. Kefîli: Ali bin Kuzu.
Ali bin Kuzu Damadı. Kefîli: Mehmed bin Köse Hıdır.
Veli bin Hançerli. Kefîli: Mehmed bin Hıdır.
Halil bin Şeker. Kefîli: Ali bin Kör Ali.
Ali bin Kör Ali. Kefîli: Halil bin Şeker.
Abdi bin Köse Hıdır. Kefîli: Köse Hasan.
Köse Hasan bin Köse Hıdır. Kefîli: Abdi bin Hıdır.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Hüseyin bin Çakallu oğlu. Kefîli: Abdi bin Hıdır.
Oğlu Hasan. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Ömer. Kefîli: Babası.
Hıdır bin Kürt Musa. Kefîli: Hüseyin bin Ağa.
Karındaşı Devriş. Kefîli: Babası.
Hasan bin Kürt Haso. Kefîli: Hıdır bin Kürt Musa.
Ahmed bin Cemo. Kefîli: Ali bin Kör Ali.
Oğlu Ahmed. Kefîli: Babası.
Mustafa bin Cevded. Kefîli: Ahmed bin Cemo.

 

 1. Çiftlik Köyü;

Hüseyin bin Harafbık. Kefîli: Ameş İbiş bin Aynî.
Ömer bin Hükkâm oğlu. Kefîli: Battal.
İbiş bin Aynî. Kefîli: Hüseyin bin Harafbık. Kefîli:
Battal bin Mehmed. Kefîli: Ömer bin Hükkâm.
Karındaşı Ahmed. Kefîli: Babası.
Mustafa bin Hançerli. Kefîli: Tuzcu bin Mehmed.
Tuzcu bin Mehmed. Kefîli: Dal Mehmed.
Dal Mehmed bin Hasan. Kefîli: İsmail bin Hayil.
İsmail bin Cebel oğlu. Kefîli: Karaca Oğlan.
Karaca Oğlan bin Mehmed. Kefîli: İsmail bin Sarı.
Karındaşı İbiş. Kefîli: Babası.
Hüseyin bin Nebi. Kefîli: Hasan bin Köse.
Hasan bin Köse oğlu Ahmed. Kefîli: Ömer bin Tebbet.
Ömer bin Tebbet. Kefîli: Ali bin Solak.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Ali bin Solak. Kefîli: Ömer bin Kara Mehmed.
Ömer bin Kara Mehmed. Kefîli: Ali Solak.
Oğlu Ali. Kefîli: Babası.
Culâhe Musa bin Ömer. Kefîli: Ömer bin Kara Mehmed.
Halil Mahmud. Kefîli: Mehmed bin Kara Mehmed.
Mehmed bin Kara Mehmed. Kefîli: Kasım bin Kara Mehmed.
Kasım bin Kara Mehmed. Kefîli: Yusuf bin Kara [Mehmed].
Yusuf bin Kara Mehmed. Kefîli: Seydi bin Osman.
Oğlu Hüseyin. Kefîli: Babası.
Seydi bin Osman. Kefîli: Deli Ahmed.
Deli Ahmed bin İbiş Küçük. Kefîli: Şeyo bin Hacı.
Karındaşı Hadim. Kefîli: Babası.
Halil bin Kallo. Kefîli: Karındaşı Hasan.

 1. Havitli Köyü;

Hasan bin Karaca Koca oğlu. Kefîli: Hüseyin bin Sarı Hasan.
Oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Hüseyin bin Sarı Hasan. Kefîli: Ahmed bin Çolak.
Oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Hasan. Kefîli: Babası.
Ahmed bin Çolak oğlu. Kefîli: Mehmed bin Cona.
Oğlu Osman. Kefîli: Babası.
Osman bin İbrahim. Kefîli: Kör Ali.
Kör Ali bin beni Köse. Kefîli: Deli Ahmed.
Deli Ahmed bin Köse oğlu. Kefîli: Cebel Ömer.
Karındaşı Ahmed. Kefîli: Karındaşı.
Cebel Ömer bin Corık. Kefîli: Hasan bin Tursun.
Tursun oğlu Hasan. Kefîli: Mehmed bin Köse.
Oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Mehmed bin Köse oğlu. Kefîli: Mustafa bin Karaca.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Mustafa bin Karaca oğlu. Kefîli: Kahraman.
Kahraman bin Karaca oğlu. Kefîli: Bilal bin Tonbak.
Bilal bin Tonbak. Kefîli: İsmail bin Sarı Faki.
Oğlu Hasan. Kefîli: Babası.
İsmail bin Sarı Faki. Kefîli: Hasan bin Hacı Hasan.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Hasan bin Hacı Hasan. Kefîli: Hüseyin.
Hüseyin bin Sarı Faki. Kefîli: Mehmed.
Mehmed bin Karış. Kefîli: Cuma bin Hacı.
Oğlu Gaffar. Kefîli: Babası.
Cuma bin Hacı oğlu. Kefîli: Mehmed bin Madık.
Mehmed bin Madık. Kefîli: Lok Hasan.
Lok oğlu Hasan. Kefîli: Mehmed bin Madık.
Hüseyin bin Alayık. Kefîli: Ali bin Osman.
Ali bin Osman. Kefîli: Taslak Hüseyin.
Karındaşı Ahmed. Kefîli: Karındaşı.
Taslak oğlu Hüseyin. Kefîli: Hüseyin bin Alayık.
Ömer oğlu Ahmed. Kefîli: Hüseyin.
Yusuf bin Mehmed. Kefîli: Ali bin Osman.
Ömer bin Çolak. Kefîli: Yusuf bin Mehmed.

 

Hus Köyü (275صۄھ ,274سۄھ);
Muhtâr-ı evvel Ömer bin Çopur. Kefîli: Hasan bin Köse oğlu.
Hasan bin Kara Cuma. Kefîli: Ali bin Memik.
Ali bin Memik. Kefîli: Sarı Ali.
Karındaşı Ahmed. Kefîli: Karındaşı
Sarı Ali bin Ali. Kefîli: Kahraman.
Oğlu Şeyho. Kefîli: Babası.
Kahraman bin Mehmed. Kefîli: Hasan bin Kara Cuma.
Osman bin Süs [Süt] Delisi. Kefîli: Deli Mehmed.
Deli Mehmed bin Kalo. Kefîli: Kara Mehmed bin Hüseyin.
Oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Kara Mehmed bin Kör Hüseyin. Kefîli: İbrahim bin Hasan.
Davud bin Köle Oğlan. Kefîli: Hamza bin Asbos.
Mehmed bin Derviş. Kefîli: Memik bin Usta.
Oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Mustafa bin Abdullah Kahya. Kefîli: Tıraş Ali.
Tıraş Ali bin Ali. Kefîli: Çöplü Osman.
Osman bin Çöplü oğlu. Kefîli. Mustafa Kahya oğlu.
Oğlu İbiş. Kefîli: Babası.
Veli bin Asbos oğlu. Kefîli: Kizir Ali.
Ali bin Kizir oğlu. Kefîli: Ali bin Kara Molla.
Ali bin Kara Molla oğlu. Kefîli: Karındaşı Ahmed.
Oğlu Molla Receb. Kefîli: Babası.
Karındaşı Ahmed. Kefîli: Karındaşı
Abdullah bin Kıllık. Kefîli: Yahya.
İbo bin Davud oğlu. Kefîli: Mehmed bin Davud.
Gümüş oğlu Memik. Kefîli: Abdullah.
Mehmed bin Cemo. Kefîli: Ali Kel Ebyor.
Ali bin Mayıs Mustafa. Kefîli: Ali Kel Ebyor.
Oğlu Hasan. Kefîli: Babası.
Ömer bin Cemo. Kefîli: Ömer bin Veysi.
Ömer bin Veysi. Kefîli: Deli Hasan.
Deli Hasan bin Kel Ali. Kefîli: Mustafa bin Cebelü.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Mehmed bin Köse Ali. Kefîli: Mehmed bin Davud.
Karındaşı Ömer. Kefîli: Karındaşı
Ömer bin Sünbül oğlu. Kefîli: Karındaşı Mustafa.
Sünbül oğlu Ali. Karındaşı Ömer Kefîli.
Hüseyin Ali bin Kadir. Kefîli: İbrahim bin Receb.
İbrahim bin Receb. Kefîli: Ramazan.
Mahmud oğlu Ramazan. Kefîli: İbrahim bin Receb.

 

 1. Sallak Köyü;

Muhtâr-ı evvel Mustafa bin Ali Kahya. Kefîli: Karındaşı Mehmed.
Ali Kahya oğlu Mehmed. Kefîli: Karındaşı Mustafa.
Ömer bin Allo. Kefîli: İbrahim.
İbrahim bin Hallo. Kefîli: Topal Yusuf.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Topal Yusuf bin Receb. Kefîli: Lalık Sılo.
Lalık Sılo bin Mehmed. Kefîli: Topal Yusuf.

 

 1. Tut Köyü;

İmâm Osman Efendi bin Abdurrezzak. Kefîli: Muhtâr-ı Evvel Tozo.
Halil bin Dâ‘î Osman. Kefîli: Muhtâr-ı sânî Molla Ahmed.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Molla Halil bin Ahmed. Kefîli: Culâhe Mehmed bin Kadehci.
Karındaşı Mehmed. Kefîli: Karındaşı.
Mehmed bin Kadehci Memiş. Kefîli: Culâhe Kadir.
Sarı oğlu Culâhe Kadir. Kefîli: Emir Mustafa.
Oğlu Ömer. Kefîli: Babası.
Mustafa bin Emir. Kefîli: Karındaşı Ali.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Emir Mustafa oğlu Ali. Kefîli: Karındaşı Mustafa.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Hasan bin Kadir. Kefîli: Kül Seyfullah.
Oğlu Culâhe Mustafa. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Hasan. Kefîli: Babası.
Seyfullah bin Kül Veli. Kefîli: Hıdır.
Fırıncı olğu Hıdır. Kefîli: Mustafa bin Şahin.
Oğlu Hüseyin. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Şahin oğlu Mustafa. Kefîli: Mahlık oğlu Mustafa.
Oğlu Culâhe Mehmed. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Ahmed. Kefîli: Babası.
Hasan bin Haşrî. Kefîli: Saîl Mustafa.
Karındaşı Hasan. Kefîli: Babası.
Mahlık oğlu Mustafa. Kefîli: Şahin oğlu Mustafa.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Abdurrahman. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Bekir. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Yali Bey oğlu. Kefîli: Culâhe Ahmed.
Muhtâr-ı evvel Tozo oğlu Osman Ağa. Kefîli: Osman Efendi.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Ahmed bin Çelebi. Kefîli: Temurcu [Demirci] Ahmed.
Sarı Mehmed oğlu Temurcu [Demirci] Mehmed. Kefîli: Haşrî Hasan.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Hasan bin Haşrî. Kefîli: Sosî Mehmed.
Mehmed bin Sosî Hüseyin. Kefîli: Yarım Culâhe Mehmed.
Karındaşı Abaş. Kefîli: Karındaşı.
Diğer karındaşı Ahmed. Kefîli: Bu dahi.
Culâhe Mehmed bin Yarım Mehmed. Kefîli: Culâhe Mehmed bin Çakal.
Çakal İbiş oğlu Culâhe Mehmed. Kefîli: Ömer bin Şeyh Ali.
Karındaşı Ahmed. Kefîli: Karındaşı.
Şeyh Ali oğlu Ömer. Kefîli: Haşrî Mehmed.
Oğlu Ali. Kefîli: Babası .
Diğer oğlu Hasan. Kefîli: Bu dahi.
Culâhe Mehmed bin Haşrî Mustafa. Kefîli: Mehmed bin Dâ‛î Abdurrahman. Mehmed bin Dâ‛î Abdurrahman. Kefîli: Köşker Hasan.
Karındaşı Osman. Kefîli: Babası.
Köşker Hasan bin İbrahim. Kefîli: Culâhe Mehmed.
Culâhe Mehmed bin Köşker Hasan. Kefîli: Veli bin Mahod.
Karındaşı Hüseyin. Kefîli: Karındaşı.
Veli bin Mahod. Kefîli: Molla Mehmed bin Kara Hoca.
Karındaşı Culâhe Osman. Kefîli: Karındaşı.
Diğer karındaşı Mustafa. Kefîli: Karındaşı.
Mehmed Molla bin Kara Hoca. Kefîli: Ali bin Kara Ali.
Karındaşı Molla Halil. Kefîli: Karındaşı.
Diğer karındaşı Ahmed. Kefîli: Karındaşı.
Halil bin Kara Ali. Kefîli: Culâhe Mehmed bin Kara Mehmed.
Oğlu Mehmed Molla. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Ali. Kefîli: Babası.
Culâhe Mehmed bin Kara Mehmed. Kefîli: Necib Efendi.
Molla Mehmed bin Hacı Ahmed Efendi. Kefîli: Karındaşı Necib Efendi. Karındaşı Bekir. Kefîli: Karındaşı.
Culâhe Ahmed bin Karakaş. Kefîli: Ali bin Bekir.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Bekir oğlu Ali. Kefîli: Culâhe Mustafa.
Culâhe Mustafa bin Kül Veli. Kefîli: Mustafa bin Abaş.
Oğlu Hasan. Kefîli: Babası.
İbrahim bin Borul. Kefîli: Mehmed bin Kürt Ömer.
Oğlu İbrahim. Kefîli: Babası.
Mehmed bin Kürt Ömer. Kefîli: Hüseyin .
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Mercan oğlu Hüseyin Efendi. Kefîli: Culâhe Hüseyin.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Hüseyin bin Osman Kahya. Kefîli: Rencber Mehmed.
Karındaşı Culâhe Mehmed. Kefîli: Karındaşı.
Rencber Mehmed bin Culâhe Hüseyin. Kefîli: Diğer İmâm Mehmed .
Karındaşı Ahmed. Kefîli: Karındaşı.
Molla Abdullah bin İkinci İmâm. Kefîli: Karındaşı Molla Mehmed.
Nakîb Efendi bin Hacı. Kefîli: Mehmed Efendi.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Hasan. Kefîli: Babası.
Mehmed bin Talakçı oğlu. Kefîli: Nakîb Mehmed.
Karındaşı Ahmed. Kefîli: Karındaşı.
İnce Bekir bin Hacı Bekir. Kefîli: Culâhe Mustafa.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Culâhe Mustafa bin Usta. Kefîli: Abaş.
Oğlu Battal. Kefîli: Babası.
Usta Mustafa oğlu Abaş. Kefîli: Culâhe Mustafa.
Oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Osman bin Kör Yusuf. Kefîli: Molla Ahmed.
Oğlu Ahmed. Kefîli: Babası.
Molla Ahmed bin Halil. Kefîli: Hasan bin Halil.
Oğlu Amo Hüseyin. Kefîli: Babası.
Molla Hasan bin Halil. Kefîli: Rencber Hasan.
Rencber Hasan bin Hacı Halil. Kefîli: Mustafa bin Ali Efendi.
Hasan bin Molla oğlu. Kefîli: Karındaşı Mehmed.
Hüseyin bin Mehmed. Kefîli: Hasan bin Molla oğlu.
Hasan bin Mal Hasan. Kefîli: Silahlı Osman.
Mehmed bin Deli Ömer oğlu. Kefîli: Muallim-i Sıbyan Molla Ömer.
Molla İsmail bin Mehmed. Kefîli: Ferrâş Molla Hüseyin.
Molla Hüseyin bin Dinek. Kefîli: Culâhe Hüseyin.
Oğlu Halil. Kefîli: Babası.
Culâhe Mustafa bin Celbek. Kefîli: Hasan bin Kara Kahya.
Mehmed bin Molla Halil. Kefîli: Karaca Culâhe Mehmed.
Çoban Mustafa bin Çora. Kefîli: Culâhe Mehmed.
Mehmed bin Usta Ahmed. Kefîli: Bekdaş.
Karındaşı Ali. Kefîli: Karındaşı.
Kizir Mehmed oğlu Bekdaş. Kefîli: Babalığı Mehmed.
Karındaşı Mehmed. Kefîli: Karındaşı.
Ahmed bin Kebir oğlu. Kefîli: Abdurrahman bin Meklelek.
Ahmed bin Deli Balta. Kefîli: Balyanî Hüseyin.
Kasım Efendi bin Mehmed. Kefîli: Molla Ahmed.
Oğlu Mehmed Efendi. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu ibrahim. Kefîli: Babası.
Ahmed bin Tatar oğlu. Kefîli: Kasım Efendi.
Ali bin Ora. Kefîli: Tatar Ahmed.
Oğlu Osman. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Osman bin Çopur oğlu. Kefîli: Culâhe Mustafa.
Abdurrahman bin Topal Ali. Kefîli: Osman bin Çopur.
Karındaşı Hüseyin. Kefîli: Karındaşı.
Diğer karındaşı Culâhe Mustafa. Kefîli: Karındaşı.
Mustafa bin Kazak. Kefîli: Culâhe Mustafa.
Karındaşı Mehmed. Kefîli: Karındaşı.
Culâhe Mustafa bin Kamber. Kefîli: Mustafa bin Keleşom.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Balyanlu oğlu Mehmed. Kefîli. Mehmed bin Abuzer.
Oğlu Abdurrahman. Kefîli: Babası.
Karındaşı Hüseyin bin Balyanlu. Kefîli: Karındaşı.
Oğlu Halil. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Culâhe Ahmed bin Bakır Osman. Kefîli: Rencber Halil.
Culâhe Halil bin Mehmed Bey. Kefîli: Culâhe Ahmed.
Karındaşı Mikdad. Kefîli: Karındaşı.
Ömer bin Halil: Kefîli: Ahmed bin Akan.
Oğlu Halil. Kefîli: Babası.
Ali bin Halil Efendi. Kefîli: Ahmed bin İbiş.
Mustafa bin Hıdır oğlu. Kefîli: Culâhe Mehmed bin Hıdır.
Culâhe Mehmed bin Hıdır oğlu. Kefîli: Mustafa bin Hıdır.
İbrahim bin Takor oğlu. Kefîli: Haydar bin Kara Hıdır.
Karındaşı Mehmed. Kefîli: Karındaşı.
Haydar bin Kara Hıdır. Kefîli: Ahmed bin Abdulgani.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Ali. Kefîli: Babası.
Ahmed bin Abdulgani. Kefîli: Bayram bin Sefer.
Karındaşı Hüseyin. Kefîli: Karındaşı.
Bayram bin Sefer. Kefîli: Ahmed bin Kara Mehmed.
Barak oğlu Mehmed. Kefîli: Bayram bin Sefer.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Culâhe Mehmed bin küçük Ali. Kefîli: Hüseyin bin Abuzer.
Culâhe Ahmed bin Solbık. Kefîli: Küçük Mehmed oğlu Ali.
Culâhe Ahmed bin Sarı oğlu. Kefîli: Hafız Halil.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Hafız Halil bin Kasır. Kefîli: Culâhe Osman.
Oğlu Halil. Kefîli: Babası.
Culâhe Osman bin Çolak. Kefîli: Hafız Halil.
Karındaşı Mustafa. Kefîli: Karındaşı.
Culâhe Karaca bin Deli Balta. Kefîli: Culâhe Osman.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Hüseyin bin Sefl Memiş. Kefîli: Culâhe Karaca.
Culâhe Ahmed bin Kör Ahmed. Kefîli: Mehmed bin Molla Ahmed.
Mehmed bin Molla Ahmed. Kefîli: Culâhe Veli.
Culâhe Veli bin Kül İsmail. Kefîli: Hüseyin bin Keçeli.
Hüseyin bin Keçeli Mehmed. Kefîli: Hacı Osman.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Hüseyin. Kefîli: Babası.
Hacı Osman bin Sofu. Kefîli: Hançerli Veli.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Veli bin Hançerli. Kefîli. Mustafa bin Sayış.
Mustafa bin Davul oğlu. Kefîli: Karındaşı Ali.
Mehmed bin Çavuş. Kefîli: Abdurrahman bin Sofu .
Abdurrahman bin Sofu . Kefîli: Mehmed bin Fazlı.
Mehmed bin Fazlı. Kefîli: Culâhe Ahmed bin Basta.
Karındaşı Ahmed. Kefîli: Babası.
Mahmud bin Sarı Mustafa. Kefîli: Mehmed bin İbiş.
Mehmed bin İbiş. Kefîli: Ahmed bin Davul.
Ahmed bin Avara. Kefîli: Culâhe Ali bin Molla Halil.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Karındaşı İsmail. Kefîli: Ahmed bin Avara.
Hasan bin Sefer. Kefîli: Culâhe İbrahim bin Fazlı.
Oğlu Ahmed. Kefîli: Babası.
Culâhe İbrahim bin Fazlı. Kefîli: Halil bin Çavuş.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Değirmenci Ömer bin Emir. Kefîli: Culâhe Ali bin Alabaş.
Culâhe Ali bin Alabaş. Kefîli: Mehmed bin Osman Sakat.
Osman bin Sakat oğlu. Kefîli: İsmail bin İsmail.
Mehmed bin Solik oğlu. Kefîli: Kül Veli.
Culâhe Hasan bin Sarı Culâhe. Kefîli: Çıta Bekir.
Karındaşı Habib. Kefîli: Karındaşı.
Bekir bin Çıta oğlu. Kefîli. İbrahim bin Ali Mehmed.
Molla Mehmed bin Tonbara. Kefîli: Yusuf bin Yahya.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Yusuf bin Yahya. Kefîli: Karındaşı Veli.
Oğlu Yahya. Kefîli: Babası.
Karındaşı Veli. Kefîli: Karındaşı Yusuf.
Oğlu Ali. Kefîli: Babası.
İbiş bin Tahre oğlu. Kefîli: Veli bin Sofi.
Oğlu Halil. Kefîli: Babası.
Veli bin Sofi . Kefîli: Perverîli Mustafa.
Oğlu Mahmud. Kefîli: Babası.
Perverîli oğlu Mustafa. Kefîli: Poladlı İbrahim.
Oğlu Hamid. Kefîli: Babası.
Poladlı oğlu İbrahim. Kefîli: Ömer Ağa.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Hacı Ömer oğlu Ömer Ağa. Kefîli: Karındaşı Ahmed Ağa.
Culâhe Mehmed bin Hatti Memiş. Kefîli: Karındaşı Ayaş.
Culâhe Emin bin İismail. Kefîli: Mehmed bin Hüseyin.
Yaşali’nin oğlu Osman. Kefîli: Culâhe Mehmed bin Celbek.
Celbek Mehmed bin Mehmed. Kefîli: Culâhe Emin.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Hacı Mustafa bin Deli Bekir. Kefîli: Molla Sali oğlu İsmail.
Hacı Ahmed bin İlyas. Kefîli: Kör Halil.
Molla Abdurrahman bin Tursun. Kefîli: Sarı Veli oğlu Hasan.
Sarı Veli oğlu Hasan bin Veli. Kefîli: Molla Abdurrahman.
Deli Hüseyin bin Sarı Karga. Kefîli: Cüce Mehmed.
Oğlu Hasan. Kefîli: Babası.
Deli Halil bin Kara Ferrâş. Kefîli: Deli Hasan.
Karındaşı Mehmed. Kefîli: Karındaşı.
Hüseyin bin Deli Ahmed. Kefîli: Abdulgafur.
Abdulgafur bin Mehmed. Kefîli: Hüseyin bin Deli Ahmed.
Hüseyin bin Köle Hüseyin. Kefîli: Hüseyin bin Cora Ahmed.
Oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Hüseyin bin Cora Ahmed. Kefîli: Köle Hüseyin.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Karındaşı Culâhe Mehmed bin Cora Ahmed. Kefîli: Karındaşı.
Osman bin Delibaşı. Kefîli: Ban oğlu Hüseyi.
Mehmed Efendi [bin] Muslu İmâm. Kefîli: Ömer Ağa.
Karındaşı Veli. Kefîli: Karındaşı.
Hüseyin bin Bal Sakız Bekir. Kefîli: Mehmed Efendi.
Karındaşı Mehmed. Kefîli: Karındaşı.
Abdurrahman bin Kör Süleyman. Kefîli: Culâhe Hüseyin.
Culâhe Hüseyin bin Kurok. Kefîli: Karındaşı Culâhe Mehmed.
Hasan bin Berber Molla. Kefîli: İbrahim bin İsmail.
Mehmed bin Murad. Kefîli: Hasan bin Molla Berber.
Karındaşı Ali. Kefîli: Karındaşı.
Ahmed bin Kuncık. Kefîli: Mehmed bin Murad.
Karındaşı Mehmed. Kefîli: Karındaşı.
Mehmed bin Corık oğlu. Kefîli: Cebeci Mehmed.
Şahin oğlu Habib. Kefîli: Culâhe Mehmed bin Cebeci.
Oğlu Ahmed. Kefîli: Babası.
İbrahim bin Çift Ağası. Kefîli: Abacı Hasan.
Abacı Hasan bin Ahmed. Kefîli: Çift İbrahim.
Oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Hasan bin Esir oğlu. Kefîli: Davul Mehmed.
Davul Mehmed bin Mehmed. Kefîli:
Karındaşı Halil. Kefîli: Karındaşı.
Diğer karındaşı Abdullah. Kefîli: Karındaşı.
Şehbaz bin Şehbaz. Kefîli: Kürt Hüseyin.
Beşir oğlu Hüseyin. Kefîli: Şehbaz.
Ali Koca oğlu Mehmed. Kefîli. Hacı Mustafa.
Oğlu Yusuf. Kefîli: Babası.
Culâhe Mehmed bin Kavuklu. Kefîli: Mustafa bin Hacı Mustafa.
Karındaşı Abdurrahman. Kefîli: Karındaşı.
Temurcu [Demirci] Hasan bin Temurcu. Kefîli: Molla oğlu Hüseyin.
Molla oğlu Hüseyin. Kefîli: Temurcu [Demirci] Hasan.
Kasım oğlu Mehmed. Kefîli: Mehmed bin Ömer.
Mehmed bin Ömer. Kefîli: Şobaz Ali.
Kör Hamo oğlu Hasan. Kefîli: Kasım oğlu Ömer.
Kabak Ali bin Mehmed. Kefîli: Abo’nun oğlu Abdurrahman.
Abo’nun oğlu Abdurrahman. Kefîli: Haşrî Mahmud.
Mehmed bin Nal. Kefîli: Abdurrahman.
Culâhe Mehmed bin Ağzıbüyük. Kefîli: Culâhe Mehmed bin Köle Oğlan.
Culâhe Mehmed bin Köle Oğlan. Kefîli: Deynek Yusuf.
Deynek Yusuf oğlu. Kefîli: Karındaşı Ali.
Diğer karındaşı Hüseyin. Kefîli: Karındaşı.
Culâhe Osman bin Filcan. Kefîli: Culâhe Hüseyin bin Huysuz.
Culâhe Hüseyin bin Huysuz. Kefîli: Culâhe Osman.
Karındaşı Ali. Kefîli: Karındaşı.
Diğer karındaşı Hasan. Kefîli: Bu dahi.
Filcan oğlu Hüseyin. Kefîli: Filcan Osman.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Halil bin Kebir. Kefîli: Karındaşı Mehmed.
Tatar Ahmed Ağa bin Kasım. Kefîli: Kebir Mehmed.
Culâhe Mehmed bin Köle Hasan. Kefîli: Tatar Ahmed.
Ahmed bin Hacı Halil. Kefîli: Culâhe Mehmed bin Köle Hasan.
Culâhe Esir bin İsa. Kefîli: Filcan Hüseyin.
Osman bin Coyik. Kefîli: Ahmed oğlu Hasan.
Berber Bekir bin Mercan. Kefîli: Esir oğlu.
Molla Mehmed bin Mercan. Kefîli: Berber Bekir.
Ali bin Kör Mehmed. Kefîli: Molla Mehmed.
Yakub Bey bin Rişvan. Kefîli: Ali bin Kör Mehmed.
Culâhe Hüseyin bin Küçük. Kefîli: Yakub Bey.
Abdurrahman bin Çoban Ali. Kefîli: Kizir oğlu Osman.
Osman bin Deveci. Kefîli: Seydi oğlu Mustafa.
Mehmed bin Kamber. Kefîli: Deveci Osman.

 

 

 

 1. Kazbekan Köyü;

Hasan bin Bekir oğlu. Kefîli: Memiş bin Bekir.
Memiş bin Bekir. Kefîli: Rencber Yusuf.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Yusuf bin Hasan. Kefîli: Mehmed bin Bekir.
Yusuf bin Hüseyin. Kefîli: Çolak Cemo.
Oğlu Hüseyin. Kefîli: Babası.
Mamo bin Kara Hasan. Kefîli: Yusuf bin Hüseyin.
Çolak oğlu Cemo. Kefîli: İsmail bin Kemo.
İsmail bin Kemo. Kefîli: Karındaşı Mehmed.
Kel Hüseyin bin Reşo. Kefîli: İsmail bin Kemo.
Oğlu Reşo. Kefîli: Babası.
Ali bin Deli Kuta. Kefîli: Kel Hüseyin.
Oğlu Hasan. Kefîli: Babası.
Hasan bin Kaşo. Kefîli: Ali bin Karo.
Oğlu Ali. Kefîli: Babası.
Ali Karo bin Kara Hasan. Kefîli: Hasan bin Kaşo.
Oğlu Abuzer. Kefîli: Babası.
Çöplü oğlu Osman. Kefîli: Karındaşı Veli.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Çöplü oğlu Veli. Kefîli: Karındaşı Osman.
Oğlu İbrahim. Kefîli: Babası.
Bayram oğlu Mustafa. Kefîli: Çöplü Veli.

 1. Bayıl Köyü;

Molla Mehmed bin Molla Mahmud. Kefîli: Molla Bekir bin Bekir.
Molla Bekir bin Bekir. Kefîli: Molla Mehmed.
Molla Osman bin Mehmed. Kefîli: Molla Bekir.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Bâdzî oğlu Ahmed. Kefîli: Molla Osman.
Arab bin Ömer. Kefîli: Ahmed bin Mehmed.
Mehmed bin Çopur. Kefîli: Arab Ömer.
Deli Mehmed bin Koca. Kefîli: Mehmed bin Çopur.
Hasan bin Kel Mehmed. Kefîli: Deli Mehmed.
Habib bin Osman. Kefîli: Hasan bin Kel Mehmed.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Abuzer bin Çoban oğlu. Kefîli: Habib bin Osman.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Ahmed bin Molla oğlu. Kefîli: Hüseyin bin Hacı.
Hüseyin bin Hacı oğlu. Kefîli: Ahmed bin Ali.
Oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Hasan. Kefîli: Babası.
Ahmed bin Alo oğlu. Kefîli: Cebze Hüseyin.
Hüseyin bin Cebze. Kefîli: Hasan bin Osman.
Rencber Hasan bin osman. Kefîli: Ahmed Efendi.
Karındaşı Mehmed. Kefîli: Karındaşı.
Ahmed Efendi. Kefîli: İbrahim bin Hasan.
İbrahim bin Hasan. Kefîli: Karındaşı Hüseyin.
Hıdır bin Balan oğlu. Kefîli: İbrahim bin Hasan.
Hasan bin Âşık. Kefîli: Karındaşı İbrahim.
Osman bin Uzun Mehmed. Kefîli: Osman bin Alo.
Oğlu ibrahim. Kefîli: Babası.
Osman bin Uzun oğlu Abo. Kefîli: İbrahim bin Kozo.
Kozo oğlu İbrahim. Kefîli: Rencber Alo.
Mehmed bin Hacı oğlu. Kefîli: Alo.
Mustafa bin Koke [Köle]. Kefîli: Rencber Ali.
Mehmed bin Ömer Bey. Kefîli: Mustafa bin Köle.

 

 1. Köseli [Köslü] Köyü;

Mustafa bin Cebelü. Karındaşı Şeyho.
Cebelü oğlu Şeyho. Kefîli: Mustafa.
Osman bin Yusuf. Kefîli: Muhtâr-ı evvel Hasan Kahya.
Ömer bin Molla oğlu. Kefîli: Halil bin Hüseyin Kahya.
Halil bin Hüseyin Kahya. Kefîli: Hasan Kahya.
Muhtâr-ı evvel Hasan Kahya bin Mehmed. Kefîli: Şeyho.
Oğlu İsmail. Kefîli: Babası.
İbrahim bin Hüseyin Kahya. Kefîli: Halil bin Hüseyin.
Oğlu Hüseyin. Kefîli: Babası.
Mustafa bin Omo’nun [oğlu]. Kefîli: Hüseyin Kahya oğlu Hüseyin.
Oğlu Hasan. Kefîli: Babası.

 1. Şerefi Köyü;

Hasan bin Çorumcu. Kefîli: Muhtâr-ı evvel Ali.
Oğlu Hüseyin. Kefîli: Babası.
Muhtâr-ı evvel Ali bin Kabır oğlu. Kefîli: Hasan bin Çorumcu.
Oğlu Hüseyin. Kefîli: Babası.
Mehmed bin Abbas. Kefîli: Lako oğlu.
Lako oğlu Mehmed. Kefîli: Kizirli İsmail.
İsmail bin Kizirli. Kefîli: Abuzer.
Murtaza oğlu Abuzer. Kefîli: Kizirli Mustafa.
Kizirli oğlu Mustafa. Kefîli: Karındaşı İbrahim.
Hasan bin Veli. Kefîli: Kör Mehmed.
Oğlu Yusuf. Kefîli: Babası.
Hasan bin Halil. Kefîli: Kebirli Ali oğlu Mehmed.
Oğlu Halil. Kefîli: Babası.
Kebirli oğlu Mehmed. Kefîli: Hasan bin Halil.

 1. Davudhân Köyü;

Mirce oğlu Mehmed. Kefîli: Mehmed bin Kaso.
Karındaşı İbrahim. Kefîli: Karındaşı.
Mehmed bin Kaso. Kefîli: Mehmed bin Hora.
Mehmed bin Hora. Kefîli: Mehmed bin Kaso.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Osman bin Muhavelli. Kefîli: Mehmed bin Hora.

 

 1. Akvirân Kö [Ağviran];

Tursun oğlu Hacı. Kefîli: Kolima oğlu Mustafa.
Oğlu Hasan. Kefîli: Babası.
Kallo oğlu Hasan. Kefîli: Hacı.
Kelim oğlu Mustafa. Kefîli: Hüseyin bin Hüseyin.
Halil bin Kurdo. Kefîli: Mustafa.
Hüseyin bin Mustafa. Kefîli: Halil.

 

 1. Börgenek Köyü;

Muhtâr-ı evvel Halil Kahya bin Murad. Kefîli: Bozo oğlu Ali.
Oğlu Mehmed. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Hasan. Kefîli: Babası.
Ali bin Abuzer. Kefîli: Muhtâr-ı evvel Halil Kahya.
Hasan bin İsmail. Kefîli: Ali bin Abuzer.
Mehmed bin Resül. Kefîli: Hasan bin İsmail.
İbrahim bin Sultan. Kefîli: Mehmed bin Resül.
Karındaşı Ali. Kefîli: Karındaşı.
Hüseyin bin Yusuf. Kefîli: Yusuf bin Süleyman.
Oğlu Ali. Kefîli: Babası.
Yusuf bin Süleyman. Kefîli: Balbanlu oğlu.
Mehmed bin Balbanlu oğlu. Kefîli: Yusuf bin Süleyman.
Karındaşı Raşo. Kefîli: Karındaşı.
Hüseyin bin Derviş. Kefîli: Karındaşı İbrahim.
Karındaşı İbrahim. Kefîli: Karındaşı Hüseyin.
Hüseyin bin Konlu. Kefîli: Hüseyin bin Derviş.
Mehmed bin Abuzer. Kefîli: İbrahim bin Abuzer.
Zenbil oğlu Abuzer. Kefîli: Mehmed bin Abuzer.
Süleyman bin Balyanlı oğlu. Kefîli: Köse Hüseyin.
Hüseyin bin Bozo. Kefîli: Mehmed bin Musa.
Abuzer bin Kasım. Kefîli: Hüseyin bin Bozo.
Karındaşı Mehmed. Kefîli: Karındaşı.
Diğer karındaşı Ali. Kefîli: Karındaşı.
Mehmed bin Musa. Kefîli: Abuzer bin Kasım.
Oğlu Abuzer. Kefîli: Babası.
Diğer oğlu Mustafa. Kefîli: Babası.
Yusuf bin Musa. Kefîli: Hasan bin Musa.
Hasan bin Musa. Kefîli: Yusuf bin Musa.
Mehmed bin Oruc. Kefîli: Hasan bin Musa.
İmâm bin Oruc. Kefîli: Mehmed bin Oruc.
Mehmed bin Oruc. Kefîli: İmâm bin Oruc.
Kara Mehmed bin Tursun. Kefîli: Mehmed bin Oruc.

 

Tut Arniç [Erence] Nahiyesine Bağlı Köylerin Sakinlerinin Kefâlet Senedi336

Behisni kazâsına tâbi‘ Arniç [Erence] nâhiyesinin ahâlî ve ihtiyârânı bulunduğumuz bâlâda muharrer olan karyelerimizin bi’l-cümle ahâlî ve sekenesi birbirlerimizi küfelâya rabt u tenmîk ederk, ez her cihet, ırz u edeb ve kâr u kisb- leriyle meşgûl olarak, ber-mûcib-i kefâlet, rızâ-yı âlînin hilâfı hâl u hareketde bulunmayacağımız ve tezkirelü ve tezkiresiz karyemiz337 ahâlîsinden olup, ticâret tarîkiyle diyâr-ı âhere gidüp ve avdet eden ve gerek yabancı, başı bozuk, müsâ- feret zımnında karyelerimiz[e] gelen ve bir de bilâ-ruhsat silâh takınan olacağı hâlde, evvel emîrde vâlî-i vilâyet ve zâbit-i memleket tarafına ihbâr ve asâkir-i nizâmiye-i hazret-i şâhâneden olup da, râr ederek karyelerimizden birinde ih- tifâ eyleyen ve yâhûd asâkir-i şâhâneden [ve] karyelerimiz ahâlisinden olarak, râren gelüp kendü hânesinde gizlenen ve yâhûd me’zûnen sılasına gelenlerinin dahi vürûdu haber alındığı anda, bilâ-tevakkuf ifâdesine ibtidâr ve o makûlelerin cümlemiz ittifâkıyla ahz u girift ile derhâl zâbit-i memleket tarafına teslîmine sarf-ı iktidâr, ve’l-hâsıl kefîlsiz ve mechûlü’l-ahvâl kimesnenin karyelerimizde ihtifâ edememesine ve emvâl-i virgü ve mürettebât-ı seniyyenin vakt ü zemânıyla te’diye ve ifâsına ve her bir emr ü irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkânenin elbir- liği ve cümlemiz ittifâk ve ittihâdıyla bi’l-iftihâr, ber-vefk-i dilhâh-ı âlî, sûret-i hüsn-i icrâ ve tesviyesine bezl-i bârâ-yı efkâr edeceğimiz dahi esnâ-yı tekeffülde beyne’l-ahâli-i karye yâd ü tezkâr ile rabıta-i kaviyye ve nizâma bend u tevsîk olunmuş ve işbu şerâit-i muharrereden ser-i mû inhirâf etmeyeceğimiz vâreste-i tafsîl ve tenmîk bulunmuş olmağla, bu mu‘âhede ile ahâlî-i karyelerimiz birbirle- rimize küfelâ-yı kaviyyeye rabt olacağımızı ve bizler dahi husûsât-ı meşrûha ve şerâit-i muharrerenin ilâ-mâ-şâ Allahu Ta‘ala dâimen ve müstemirren, kâmilen icrâ ve hüsn-i ifâsına bezl-i iktidâr ederek, hilâfı harekâtda bulunmayacağımızı şâmil ve ahâlî-i karyelerimizden birinin hilâf-ı338 rizâ-yı âlî harekâtı339 vukû‘unda kendüsünün ve kefîli olan şahsın hakkında terettüb edecek cezânın bilâ-imhâl icrâ olunması cümlemizin niyâz [ve] istirhâmlarımız olacağı müştemîl, alâ-tarî- kı’t-ta‘ahhüd ve’l-kefâle işbu mahalle şerh ve tahrîr kılındı.

Bey. (Mühür) İmâm-ı der-karye-i Tut.

Bey. (Mühür) Muhtâr-ı evvel-i der-karye-i Tut.

Bey. Molla Ahmed bin Ali. İhtiyâr-ı Karye-i mezkûr. (Mühür).

Bey. Abdurrahman Ağa. İhtiyâr-ı Karye-i mezkûr. (Mühür).

Bey. Hasan bin Mehmed. İhtiyâr-ı Karye-i mezkûr. (Mühür).

Bey. Köşker Hasan. İhtiyâr-ı Karye-i mezkûr. (Mühür).

 

KAYNAKÇA:

Yrd. Doç. Dr. Seydi Vakkas Toprak

Editör

Doç. Dr. Ünal Taşkın

Bu araştırma Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi tarafından FEFMAP/2015-0002 nolu araştırma projesi olarak desteklemiştir.

Bu eser Adıyaman Üniversite Yönetim Kurulu’nun 21.10.2015 tarih ve 23-4 sayılı kararı ile basılmıştır.

Tel: +90 (416) 223 38 00
Faks: +90 (416) 223 12 54 e-mail: arbap@adiyaman.edu.tr web: www.adiyaman.edu.tr

Basım Tarihi:

Ekim 2015

ADIYAMAN