Son Dakika Haberler

TUT PLATFORMU ÇALIŞMA YÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

TUT PLATFORMU ÇALIŞMA YÖNERGESİ KABUL EDİLDİ
Okunma : 1.691 Kere okundu Yorum Yap

Uzun süren çalışmasından sonra 6 Mart 2015 tarihinde Tut Platformu üyeleri ile Tut Platformu Çalışma Yönergesi’ni paylaşan Tut Platformu kurucularından Ertuğrul Yılmaz,2 hafta boyunca üyelerin yönergeyi incelemesini ardından geri bildirimde bulunmalarını istedi.

Süre sona erdikten sonra görevine yeni başlayan Tut Platformu Genel Koordinatörü Murat Çağlın ile birlikte Tut Platformu Genel Sekreteri Niyazi Turan ve bazı üyeler Tut Platformu Çalışma Yönergesi’ne onay verdiler.

Yapılan ilk toplantıya Tut Platformu Genel Koordinatörü Murat Çağlın,Tut Platformu Genel Sekreteri Niyazi Turan,yeni üyeler Ali Çoban,Mehmet Cengiz,Mustafa Taha ve Fuat Cici katıldı.

Yaptıkları toplantıda Tut Platformu Çalışma Yönergesi’ni incelediklerini belirten Genel Koordinatör Murat Çağlın,bunun yanında Tut Platformu bünyesine yeni üyelerde kazandırdıklarını belirtti.

Tut Platformu Genel Koordinatörü Murat Çağlın;

“Tut Platformu Genel Koordinatörü olarak göreve başladıktan sonra hızla çalışmalara koyulduk.Tut ilçemiz ve köylerimiz için güzel fikirlerimiz ve projelerimiz var.Bu fikirleri ve projeleri el birliği içinde hayata geçireceğimizi umuyorum.Tut Platformu’na Tutlu olan olmayan,Tut’a sevdalı tüm herkesi bekliyoruz.10 Nisan 2015 tarihine kadar üye başvurularımız olacaktır.Aktif olarak çalışmalarımıza katılmak isteyen herkesi bekliyoruz”dedi.

TUT PLATFORMU’NA ÜYE OLMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIP FORMU DOLDURUNUZ;

http://goo.gl/forms/pGCkxrcycu

TUT PLATFORMU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1:

Bu yönergenin amacı, Tut Platformu’nun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2:

Bu yönerge, Tut Platformu’nun kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

TANIMLAR

Madde 3:

Bu Yönergenin uygulanmasında,

 1. a) Platform: Halkın kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen Tut Platformu’nu,
 2. b) Komisyonlar: Platformun görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı çeşitli toplum kesimlerinin, kaliteli ve yaşanabilir bir ilçede aktif rol almalarını hedefleyen, gönüllülük esasında oluşmuş, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı ortak yapılar olan Tut Platformu Komisyonlarını,
 3. c) Bireysel Üye: Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman, beceri ve deneyimini Tut Platformu bünyesinde oluşturulmuş yönetim kurulu veya komisyonlarda yer alarak kullanan bireyi,

belirtmektedir.

 

 

 

 

PLATFORMUN AMACI

Madde 4:

Platform, ilçe yaşamında; ilçe vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, ilçenin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yerinden yönetim ilkeleri, öneri sunma ve projeleri hayata geçirmek amacıyla çalışmalar yürütür.

 

PLATFORMUN OLUŞUMU

Madde 5:

 1. a) Platform, ilk Genel Koordinatör ve Genel Sekreter seçildikten sonra her 2 yılda bir yeni Genel Koordinatör ve Genel Sekreter seçmek üzere imkân varsa yüz yüze yok ise internet ortamında toplanır. Genel Koordinatör’ün görevinden ayrılması halinde seçim 15 gün içinde yapılır.
 2. b) Platform üyeleri, Platform Genel Koordinatörü veya Platform Genel Sekreteri’nin çağrısı ile toplanır.
 3. c) Yapılan çağrıyı takiben seçim takvimi 15 gün içinde duyurulur sonra; Genel Koordinatör, Genel Sekreter, Yönetim Kurulu, Komisyon Başkan ve üyeleri gönüllü adayların içinden oylama ile seçilir.
 4. d) Platform Yönetim Kurulu ve komisyon üyelerinin toplanamaması nedeniyle çalışamaz hale geldiği durumlarda Genel Sekreter’in çağrısı ile Yönetim Kurulu seçimi ve komisyon başkan ile üye seçimi yapılır.

 

PLATFORMUN GÖREVLERİ

Madde 6:

 1. a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
 2. b) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, bu alanda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik temel stratejilerin belirlenmesinde, uygulanmasında ve izlenmesinde tüm ilçeyi kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasını sağlamak,
 3. c) İlçenin doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılmasını sağlamak,
 4. d) İlçenin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkan tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,
 5. e) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
 6. f) Halk ile birlikte kentsel öncelikleri belirleyerek bunu kamuoyu ve uygulayıcılarla paylaşmak,
 7. g) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,
 8. h) Platform toplantılarında oluşturulan görüşlerin, ilgili mercilere ulaştırılmasını sağlamak,
 9. i) İlçe kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
 10. j) İlçemizde kurulmuş veya kurulacak olan kent konseyleri, dernek ve platformlar ile ilçemizde STK’ların gelişmesine ve sürdürülebilmesine katkı sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yapmak,

 

PLATFORM ÜYELERİ

Madde 7:

Platforma, Tut ilçesinde merkez ve köylerinde yaşayan veya yaşamayan, Tut ilçesi için faaliyetler, çalışmalar yapmak isteyen herkes üye olabilir.

Üyelik bireysel veya kurumsal olabilir.

PLATFORM ÜYELİĞİ

Madde 8:

 1. a) Platform üyesi olmak isteyen bireylerin uygun olan başvuruları, Platform Genel Sekreterliği tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
 2. b) Platformun yönetim kurulu veya komisyon toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların üyelikleri, Genel Sekreterlikçe yapılan incelemeden sonra Yönetim Kurulunun kararı ile düşürülebilir
 3. c) Bireysel Üye, yönetim kurulunda veya komisyonda gönüllü olarak çalışmak üzere usulüne uygun olarak üye kaydı yapılmış kişidir.
 4. d) Yönetim kuruluna ve komisyonlara Bireysel Katılımcının kabulü, üye formu doldurulduktan sonra, Platform Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir.
 5. e) Platform Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, platform ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Platform Genel Sekreterliğinin teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından verilir.3 gün içinde savunma yollanmadığı takdirde Yönetim Kurulu tarafından direkt değerlendirme yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATFORM ORGANLARI

Madde 9:

Platformun organları şunlardır:

 1. a) Üye Kurulu
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Genel Koordinatör
 4. d) Genel Sekreter
 5. e) Komisyonlar

 

PLATFORM ÜYE KURULU

Madde 10:

 1. a) Üye Kurulu, platformun en yetkili organıdır. 8.maddede belirtilen üyelerden oluşur. Platform Genel Koordinatörü, Platform Yönetim Kurulu Üyeleri ve Platform Genel Sekreteri üye kurulunun ve üye kurul toplantılarının tabii üyesidirler. Oy kullanabilirler ve Genel Koordinatör, Genel Sekreter ve Komisyon Başkanlığı’na aday olabilirler.
 2. b) Platform Üye Kurulu’nda kişiler, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yaparlar.
 3. c) Seçimli üye kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az on beş gün önceden Genel Koordinatör tarafından katılımcılara internet ortamında bildirilir. Ayrıca diğer duyuru imkânlarıyla da kamuoyuna duyurulur.
 4. d) Seçimler, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yılda bir yapılır.
 5. e) Seçimli veya seçimsiz üye kurullarının tarihi, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Ayrıca, Platform Genel Koordinatörü tarafından doğrudan veya 8’inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
 6. f) Platform Üye Kurulu, platform toplantısı olarak bir yılda ikiden az olmamak üzere Yönetim Kurulu veya Genel Koordinatör tarafından belirlenen yer ve zamanlarda toplanır. Seçimli genel kurul toplantıları dışındaki konsey toplantıları için en az iki gün öncesinden duyuru yapılır.
 7. g) Seçimli üye kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, iki gün sonra gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz ancak katılanların sayısı Yönetim Kurulu Üye sayısından az olamaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
 8. h) Seçimli üye kurulunun açılışı Genel Koordinatör veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yapılır. Seçimli üye kurulu dışındaki diğer toplantılara Genel Koordinatör başkanlık eder. Başkanın bulunamayacağı toplantılarda Platform Genel Koordinatörü kendi yerine, Yönetim Kurulu’ndan bir üyeyi görevlendirebilir.
 9. i) Toplantılarda katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde Genel Koordinatörün bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylamalarda bir kişi ancak bir oy kullanabilir.
 10. j) Üye Kurulu; Yönetim Kurulu’nun ve Komisyonların seçim ve çalışma esaslarını, belirlemek üzere çalışma yönergesi çıkarır.
 11. k) Üye Kurulu, “Platform Çalışma Yönergesi”nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak amacıyla Yönetim Kurulu’na yetki verebilir.
 12. l) Seçimli genel kurul gündemi:

1-Yoklama

2-Açılış

3-Genel Koordinatör seçimi

4-Genel Sekreter Seçimi

4- Yönetim Kurulu Seçimi

5-Komisyon Başkan Seçimi

6-Kapanış

 1. m) Seçimli üye kurul gündeminin ilk iki maddesi Genel Koordinatör tarafından veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından, bundan sonraki bölümler ise üyelerden seçilecek 1 başkan 2 üyenin belirlendiği aday olmayan üyelerce gerçekleştirilir.
 2. n) Seçimli üye kurulu gündemine toplantı öncesinde Yönetim Kurulunca son şekli verilir ve bu şekliyle ilan edilir. Üye Kurulu, toplantı başlamadan önce gündemde değişiklik yapabilir.

 

 

 

 

 

PLATFORM YÖNETİM KURULU

Madde 11:

 1. a) Platform üyesi olmaya hak kazanan kişiler Platform Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine aday olabilirler veya gösterilebilirler. Üye ve komisyon başkanı olmayanlar, 16 yaşının altında olanlar, Platform  Üye Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler.
 2. b) Platform Yönetim Kurulu’nun doğal üyeleri dışında kalan, 12 asıl ve 12 yedek üyesinin seçimleri gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Oylama internet ortamında yapılır.
 3. c) Seçim sonucunda en fazla oyu olan 12 asıl aday Yönetim Kurulu üyeliğine, 12 yedek aday da yedek üyeliğe seçilir.
 4. d) Platform Yönetim Kurulu, seçimle gelen Genel Koordinatör, Genel Sekreter,12 asıl üye, doğal üye olan Komisyon Başkanları’ndan oluşur. Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu’nun koordinatörüdür. Koordinatörün bulunmaması halinde Yönetim Kurulu’nun en yaşlı üyesi Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda bir olağan, Genel Koordinatör veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.
 5. e) Yönetim Kurulu’nun gündemi, Genel Koordinatör’ün onayıyla Platform Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. Tespit edilen gündem, yönetim kurulu toplantısından önce üyelere yazılı olarak bildirilir.
 6. f) Yönetim Kurulu toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 defa katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile düşürülebilir. Üyeliği düşen Yönetim Kurulu üyesi yerine, yedek üye sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, Yönetim Kurulu üyesi olarak çağırılır.
 7. g) Platform Yönetim Kurulu’nun görev süresi; birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıldır.
 8. h) Yönetim Kurulu, olağan ve olağanüstü Üye Kurulu toplantılarının zamanını ve gündemini belirler.
 9. i) Yönetim Kurulu kararları toplantı bittikten sonraki 7 gün içerisinde Genel Sekreter tarafından “Tut Platformu Yönetim” adlı Facebook grubuna yazılır.

 

GENEL KOORDİNATÖR , GENEL KOORDİNATÖR VEKİLİ ve GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCILARI

Madde 12:

 1. a) Platform Genel Koordinatörü Üye Kurulu tarafından seçilir. Platform Genel Koordinatörü’nün görev süresi, Yönetim Kurulu’nun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
 2. b) Platform Genel Koordinatörü seçimi için yapılan oylamada en fazla oyu alan aday,Genel Koordinatör seçilmiş olur.
 3. c) Platform Genel Koordinatörü’nün seçimi, Üye Kurulu’nun belirleyeceği gizli veya açık oylama sistemi ile yapılır.
 4. d) Platform Genel Koordinatörü seçimi, platformun ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.
 5. e) Platform Genel Koordinatörü, gerçek ve tüzel kişilere karşı Platformu temsil eder.
 6. f) Platform Genel Koordinatörü, Üye Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına koordinatörlük eder.
 7. g) Platform Genel Koordinatörü; bu yönergeden kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirir.
 8. h) Platform Genel Koordinatörü’nün bulunmaması halinde Yönetim Kurulunun en yaşlı üyesi Koordinatör Vekili olarak görev yapar. Koordinatör Vekili görev aldığı konuma göre Koordinatörün yetkilerini taşır.

ı) En yaşlı üyenin bu hakkından yazılı olarak feragat etmesi Platform Genel Koordinatörü Yönetim Kurulunun seçilmiş üyeleri arasından bir üyeyi vekil olarak tayin eder.

 1. j) Platform Genel Koordinatörü, protokol ziyaret ve toplantılarında Koordinatörü temsilen bulunmak üzere seçilmiş Yönetim Kurulu Üyeleri arasından iki Platform Genel Koordinatörü Yardımcısı belirleyebilir. Platform Genel Koordinatörü Yardımcılarının görevi Platform Genel Koordinatörü’nü temsil ile sınırlıdır.

 

PLATFORM KOMİSYONLARI

Madde 13:

 1. a) Platform, görev alanına giren konularda komisyonlar oluşturabilir.
 2. b) Komisyonların kurulması ve çalışması ile ilgili diğer usul ve esaslar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 3. c) Komisyonda oluşturulan görüşler, Platform Genel Koordinatörü’nün teklifi ile Yönetim Kurulu’nda görüşüldükten sonra, değerlendirilmek üzere ilgili şahıs, kurum veya kuruluşa sunulur.
 4. d) Komisyonun tüm yazışmaları, Komisyon Başkanları tarafından yapılır.
 5. e) Platform Başkanı ve Genel Sekreteri,Komisyonlarda başkan veya üye olarak görev alamazlar.
 6. f) Komisyonların kriterleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

 

 

 

 

KOMİSYONLARIN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 14:

 1. a) Komisyonlar, Platform Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunduktan sonra en az üç kişiden oluşur.
 2. b) Komisyonlar, çalışmalarını kendi aralarından seçecekleri başkan aracılığıyla yürütür. Gerektiğinde Genel Sekreterin girişimiyle komisyon üyeleri ve görev bölümü yenilenebilir.
 3. c) Komisyonların görev süresi, Platform Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 4. d) Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir.

 

 

PLATFORM GENEL SEKRETERİ

 Madde 15:

 1. a) Genel Sekreter, Platform Yönetim Kurulunun doğal üyesi olup, üyeler arasından üyeler tarafından seçilir.
 2. b) Platform Genel Sekreteri, yönergedeki görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Üyeler, Yönetim Kurulu ve Komisyonlar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
 3. c) Platformca alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
 4. d) Genel Sekreter, Platform Genel Koordinatörü’ne ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 5. e) Gerek olduğunda Platform Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Sekreter Yardımcılıkları oluşturulabilir. Genel Sekreter Yardımcılıklarına Platform Genel Koordinatörü’nün teklifi ile Yönetim Kurulu’nca görevlendirmeler yapılır.
 6. f) Platform Genel Sekreter Yardımcısı, Platform Genel Koordinatörü ve Genel Sekreterince verilen görevleri yerine getirir. Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda, Genel Sekretere vekalet eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATFORM HİZMETLERİ

Madde 16:

 1. a) Platform çalışmaları ve hizmetleri, bu yönergede belirtilen görevliler tarafından yerine getirilir.
 2. b) Platform Genel Koordinatörü platform çalışmalarının ve hizmetlerinin yürütülebilmesi için kar amacı gütmeyen çalışma ofisleri kurabilir ve görev alanlarını, sorumlularını, görevlilerini belirleyebilir.

 

PLATFORMUN MALİ YAPISI

Madde 17:

 1. a) Platform kar amacı gütmediğinden mali konular ile ilgili hiçbir çalışması olmayacaktır.
 2. b) Platform amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara önerilerde bulunabilir, kar amacı gütmeyen toplum yararına ortaklıklar kurabilir.